نیازهای توسعه جامعه مدرن-استفاده از برج های ارتباطی