خط انتقال برق فولاد بازرسی برج و تست, بسته بندی,حمل و نقل