برج های ارتباطی

ژانویه 12, 2019

چهار برج ارتباطات آهن / لوله زاویه پا

نمای کلی پروژه هدف پروژه طراحی است, عرضه, 120برج ارتباطی مشبک فولادی چهار پایه خودنگهدار از جمله نردبان داخلی, سینی های کابل, داخلی [...]