การวิเคราะห์ยด์เสาเหล็กตาข่ายภายใต้การโหลดสิ่งแวดล้อม