วิศวกรจะกําหนดความสูงที่เหมาะสมได้อย่างไร, ออกแบบ, และวัสดุสําหรับเสาส่งสัญญาณ?