380KV

เมษายน 2, 2018
1000KV และภายใต้มุมไฟฟ้าเสาไฟฟ้าหอคอยเหล็กสายส่ง,พลังงานไฟฟ้าส่งหอคอยเหล็กสาย

132KV,230KV,380KV,400โหลด KV เกียร์สายเหล็กทาวเวอร์ออกแบบ

B1.5.1 การออกแบบโหลด แรงดันลมพื้นฐานที่ใช้ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน B2.5.8 ข้างต้น. การออกแบบจะต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาดังต่อไปนี้:- [...]