kiểm tra Ghi

tháng tư 8, 2018

Các thành phần & phần Inspect : Dự án Bolivia 230KV Góc Thép Tháp

Hồ sơ & Plate Project 230KV Bolivia Tower Type2HD KH08-01 Description Allowable Deviation (mm)   Inspect Method Sample no. & kết quả 410 450 220 223 […]