nhu cầu phát triển của xã hội sử dụng hiện đại của tháp truyền thông