Làm thế nào để các kỹ sư xác định chiều cao tối ưu, thiết kế, và vật liệu cho tháp truyền tải?