Công suất truyền tải dòng thép tháp kiểm tra và thử nghiệm, đóng gói,Vận chuyển