Các loại Đường dây truyền Towers và Cấu hình – đã qua sử dụng OPGW thẳng