چگونه مهندسان ارتفاع بهینه را تعیین می کنند, طرح, و مواد برای برج های انتقال?