اطلاعات کلی در مورد دکل مهاری شبکه,برج مشبک مهار شده و ساخته شده از آهن