اجزاء & قطعات بازرسی : پروژه بولیوی 230KV زاویه فولاد برج

carbon steel seamless tube and pipes a53 a106,q235b ,q345b
فولاد های معمول مورد استفاده در ساخت برج آهن
آوریل 8, 2018
galvanized Electric power 220kv transmission line Angle Tower Manufacturing Workshop
برق خط انتقال گالوانیزه مشبک فولادی برج لوازم جانبی
آوریل 10, 2018

اجزاء & قطعات بازرسی : پروژه بولیوی 230KV زاویه فولاد برج

فولاد برج بازرسی

مشخصات & صفحه

پروژه 230KV برج بولیوی

Type2HD KH08-01

شرح

 

انحراف مجاز

(میلی متر)

 

بازرسی روش

 

نمونه هیچ. & نتیجه

410

450

220

223

130

 

125

*14

 

125

*14

 

125

*10

 

125

*10

 

100

*8

عرض مشخصات / ضخامت

GB / T706

اعلام GB / T706

 

کالیپرهای

+0.22

/+0.36

+0.36

/+0.18

+0.36

/-0.22

+0.22

/-0.22

+0.32

/-0.22

ضخامت ورق

GB/T 709

اعلام GB / T 709

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

طول یا عرض

2.0

 

شیر اندازه گیری فلزی

+1.0

+2.0

+1.0

+2.0

+1.0

مشخصات عمودی

3ب/1003.0

3ب/100 و 3.0

خط كش

2.0

3.0

2.0

2.0

2.0

بخش عمودی صلیب

+تی/83.0

+تی/8 و 3.0

 

خط كش

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

گوشه ای از راه دور برش

1.5

 

کالیپرهای

/

/

/

/

0.64

فاصله ترمینال مشخصات

1.5

 

کالیپرهای

+0.26

+0.20

+0.20

+0.24

+0.24

مشخصات استادیوم

1.0

 

کالیپرهای

-0.32

+0.30

+0.34

-0.26

+0.32

قطر سوراخ

قطعات سیاه + 0.80

قطعات گالوانیزه + 0.5-0.3

 

کالیپرهای

+0.46

+0.48

+0.42

+0.46

+0.42

تفاوت قطر سوراخ بالا و پایین

0.12 تی

 

کالیپرهای

0

0

0

0

0

خط مرکز سوراخ عمودی

0.03t2.0

0.03t و 2.0

 

فولاد حاکم راست

0

0

0

0

0

گردی از سوراخ

1.2

 

کالیپرهای

0.14

0.10

0.08

0.12

0.10

مجاور فاصله دو سوراخ در همان گروه

0.5

 

کالیپرهای

+0.22

+0.24

+0.18

+0.22

+0.20

تصادفی فاصله دو سوراخ در همان گروه

1.0

 

کالیپرهای

+0.32

+0.40

+0.38

+0.40

+0.24

مجاور دو گروه از سوراخ فاصله

1.0

 

کالیپرهای

+0.32

+0.42

+0.44

+0.34

+0.26

تصادفی در دو گروه از حفره فاصله

1.5

/

فولاد شیر اندازه گیری / کالیپرهای

+1.0

+1.0

+1.0

+1.0

+1.0

 

خم جابجایی نقطه

2.0

شیر اندازه گیری فلزی

/

/

/

/

/

ریشه تمیز

تی10

+0.8 -0.4

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

10تی16

+1.2 -0.4

تی16

+2.0 -0.6

نیمه قطر مشخصات تماس خاموش قوس

+2.0 0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

Bevelling

زاویه باز: A5

لبه کوتاه: ج: 1.0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

نتیجه

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

بازرسی

 

 

مشخصات & صفحه

Project230KV230kV برج بولیوی

Type2HD KH08-01

 

شرح

 

انحراف مجاز

(میلی متر)

 

بازرسی روش

 

نمونه هیچ. & نتیجه

12

13

15

131

9

100*7

100*7

75*5

100*8

75*7

/

عرض مشخصات / ضخامت

GB / T706

اعلام GB / T706

 

کالیپرهای

+0.32

/+0.24

+0.26

/+0.32

+0.46

/-0.12

+0.22

/-0.24

+0.42

/-0.24

 

ضخامت ورق

GB/T 709

اعلام GB / T 709

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

پوند

طول یا عرض

2.0

 

شیر اندازه گیری فلزی

+1.0

+1.0

+1.0

+1.0

-2.0

 

مشخصات عمودی

3ب/1003.0

3ب/100 و 3.0

خط كش

1.5

0.5

1.0

1.5

1.0

 

بخش عمودی صلیب

+تی/83.0

+تی/8 و 3.0

 

خط كش

0.5

0.5

0.5

0.5

0

 

گوشه ای از راه دور برش

1.5

 

کالیپرهای

+0.44

+0.36

+0.52

+0.34

+0.44

 

فاصله ترمینال مشخصات

1.5

 

کالیپرهای

+0.62

+0.42

+0.54

+1.02

+0.28

 

مشخصات استادیوم

1.0

 

کالیپرهای

-0.46

-0.62

+0.22

+0.28

-0.42

 

قطر سوراخ

قطعات سیاه + 0.80

قطعات گالوانیزه + 0.5-0.3

 

کالیپرهای

+0.34

+0.32

+0.22

+0.42

+0.24

 

تفاوت قطر سوراخ بالا و پایین

0.12 تی

 

کالیپرهای

0.24

0.22

0.34

0.36

0.30

 

خط مرکز سوراخ عمودی

0.03t2.0

0.03t و 2.0

 

فولاد حاکم راست

0

0

0

0

0

 

گردی از سوراخ

1.2

 

کالیپرهای

0.14

0.14

0.12

0.16

0.10

مجاور فاصله دو سوراخ در همان گروه

0.5

 

کالیپرهای

+0.22

+0.26

-0.30

+0.32

-0.24

تصادفی فاصله دو سوراخ در همان گروه

1.0

 

کالیپرهای

+0.42

+0.36

+0.42

+0.44

+0.36

 

مجاور دو گروه از سوراخ فاصله

1.0

 

کالیپرهای

+0.40

+0.58

-0.30

-0.50

+0.52

 

تصادفی در دو گروه از حفره فاصله

1.5

/

فولاد شیر اندازه گیری / کالیپرهای

-0.5

-1.0

-1.0

+1.0

+1.0

 

خم جابجایی نقطه

2.0

شیر اندازه گیری فلزی

/

/

/

/

/

 

ریشه تمیز

تی10

+0.8 -0.4

/

/

/

/

/

 

10تی16

+1.2 -0.4

تی16

+2.0 -0.6

 

نیمه قطر مشخصات تماس خاموش قوس

+2.0 0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

Bevelling

زاویه باز: A5

لبه کوتاه: ج: 1.0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

نتیجه

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

بازرسی

 

 

مشخصات & صفحه

Project230KV230kV برج بولیوی

Type2HD KH08-01

 

شرح

 

انحراف مجاز

(میلی متر)

 

بازرسی روش

 

نمونه هیچ. & نتیجه

7

8

3

 

 

 

75*7

 

75*7

 

70*5

 

 

/

عرض مشخصات / ضخامت

GB / T706

اعلام GB / T706

 

کالیپرهای

+0.52

/+0.56

+0.56

/+0.52

+0.56

/-0.42

 

 

 

ضخامت ورق

GB/T 709

اعلام GB / T 709

 

کالیپرهای

/

/

/

 

 

پوند

طول یا عرض

2.0

 

شیر اندازه گیری فلزی

+1.0

+2.0

+1.0

 

 

 

مشخصات عمودی

3ب/1003.0

3ب/100 و 3.0

خط كش

2.0

2.0

2.0

 

 

 

بخش عمودی صلیب

+تی/83.0

+تی/8 و 3.0

 

خط كش

2.0

1.0

2.0

 

 

 

گوشه ای از راه دور برش

1.5

 

کالیپرهای

/

/

/

 

 

 

فاصله ترمینال مشخصات

1.5

 

کالیپرهای

+0.18

-0.20

-0.22

 

 

 

مشخصات استادیوم

1.0

 

کالیپرهای

-0.30

+0.28

+0.26

 

 

 

قطر سوراخ

قطعات سیاه + 0.80

قطعات گالوانیزه + 0.5-0.3

 

کالیپرهای

+0.50

+0.48

+0.48

 

 

 

تفاوت قطر سوراخ بالا و پایین

0.12 تی

 

کالیپرهای

0

0

0

 

 

 

خط مرکز سوراخ عمودی

0.03t2.0

0.03t و 2.0

 

فولاد حاکم راست

0

0

0

 

 

 

گردی از سوراخ

1.2

 

کالیپرهای

0.10

0.10

0.12

 

 

مجاور فاصله دو سوراخ در همان گروه

0.5

 

کالیپرهای

+0.20

+0.18

+0.22

 

 

تصادفی فاصله دو سوراخ در همان گروه

1.0

 

کالیپرهای

+0.46

+0.42

+0.44

 

 

 

مجاور دو گروه از سوراخ فاصله

1.0

 

کالیپرهای

+0.52

+0.50

+0.56

 

 

 

تصادفی در دو گروه از حفره فاصله

1.5

/

فولاد شیر اندازه گیری / کالیپرهای

+1.0

+1.0

+1.0

 

 

 

خم جابجایی نقطه

2.0

شیر اندازه گیری فلزی

/

/

/

 

 

 

ریشه تمیز

تی10

+0.8 -0.4

 

کالیپرهای

/

/

/

 

 

10تی16

+1.2 -0.4

تی16

+2.0 -0.6

نیمه قطر مشخصات تماس خاموش قوس

+2.0 0

 

کالیپرهای

/

/

/

 

 

Bevelling

زاویه باز: A5

لبه کوتاه: ج: 1.0

 

کالیپرهای

/

/

/

 

 

نتیجه

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

 

 

بازرسی

 

 

مشخصات & صفحه

Project230KV230kV برج بولیوی

Type2HD KH08-01

 

شرح

 

انحراف مجاز

(میلی متر)

 

بازرسی روش

 

282

224

224آ

136

137

125*14

125*10

125*10

100*8

100*8

/

عرض مشخصات / ضخامت

GB / T706

اعلام GB / T706

 

کالیپرهای

+0.24

/-0.26

+0.42

/+0.22

+0.28

/-0.32

+0.32

/-0.28

+0.22

/-0.26

 

ضخامت ورق

GB/T 709

اعلام GB / T 709

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

پوند

طول یا عرض

2.0

 

شیر اندازه گیری فلزی

+1.0

+1.0

+2.0

+1.0

+2.0

 

مشخصات عمودی

3ب/1003.0

3ب/100 و 3.0

خط كش

2.0

2.0

1.0

2.0

1.0

 

بخش عمودی صلیب

+تی/83.0

+تی/8 و 3.0

 

خط كش

0.5

0

0.5

0.5

0

 

گوشه ای از راه دور برش

1.5

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

 

فاصله ترمینال مشخصات

1.5

 

کالیپرهای

-0.20

+0.22

-0.20

+0.24

+0.22

 

مشخصات استادیوم

1.0

 

کالیپرهای

-0.30

+0.32

+0.20

+0.26

+0.28

 

قطر سوراخ

قطعات سیاه + 0.80

قطعات گالوانیزه + 0.5-0.3

 

کالیپرهای

+0.50

+0.52

+0.48

+0.46

+0.42

 

تفاوت قطر سوراخ بالا و پایین

0.12 تی

 

کالیپرهای

0.26

0.30

0.22

0.24

0.20

 

خط مرکز سوراخ عمودی

0.03t2.0

0.03t و 2.0

 

فولاد حاکم راست

0

0

0

0

0

 

گردی از سوراخ

1.2

 

کالیپرهای

0.10

0

0.12

0.16

0.06

مجاور فاصله دو سوراخ در همان گروه

0.5

 

کالیپرهای

+0.20

+0.22

+0.20

+0.18

+0.24

تصادفی فاصله دو سوراخ در همان گروه

1.0

 

کالیپرهای

+0.42

+0.40

+0.38

+0.46

+0.40

 

مجاور دو گروه از سوراخ فاصله

1.0

 

کالیپرهای

+0.48

+0.50

+0.48

+0.46

+0.52

 

تصادفی در دو گروه از حفره فاصله

1.5

/

فولاد شیر اندازه گیری / کالیپرهای

+1.0

+1.0

+1.0

+1.0

+1.0

 

خم جابجایی نقطه

2.0

شیر اندازه گیری فلزی

/

/

/

/

/

ریشه تمیز

تی10

+0.8 -0.4

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

10تی16

+1.2 -0.4

تی16

+2.0 -0.6

نیمه قطر مشخصات تماس خاموش قوس

+2.0 0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

Bevelling

زاویه باز: A5

لبه کوتاه: ج: 1.0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

 

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

بازرسی

 

مشخصات & صفحه

Project230KV230kV برج بولیوی

Type2HD KH08-01

 

شرح

 

انحراف مجاز

(میلی متر)

 

بازرسی روش

 

14

11

292

 

 

75*6

75*6

75*6

 

 

/

عرض مشخصات / ضخامت

GB / T706

اعلام GB / T706

 

کالیپرهای

+0.26/0

+0.18/

+0.36

+0.26/

+0.16

 

 

 

ضخامت ورق

GB/T 709

اعلام GB / T 709

 

کالیپرهای

/

/

/

 

 

پوند

طول یا عرض

2.0

 

شیر اندازه گیری فلزی

+1.0

+2.0

+1.0

 

 

 

مشخصات عمودی

3ب/1003.0

3ب/100 و 3.0

خط كش

2.0

2.0

2.0

 

 

 

بخش عمودی صلیب

+تی/83.0

+تی/8 و 3.0

 

خط كش

1.0

1.0

1.0

 

 

 

گوشه ای از راه دور برش

1.5

 

کالیپرهای

/

/

/

 

 

 

فاصله ترمینال مشخصات

1.5

 

کالیپرهای

+0.14

+0.18

+0.18

 

 

 

مشخصات استادیوم

1.0

 

کالیپرهای

+.30

-0.30

+0.26

 

 

 

قطر سوراخ

قطعات سیاه + 0.80

قطعات گالوانیزه + 0.5-0.3

 

کالیپرهای

+0.40

+0.42

+0.40

 

 

 

تفاوت قطر سوراخ بالا و پایین

0.12 تی

 

کالیپرهای

0.36

0.34

0.36

 

 

 

خط مرکز سوراخ عمودی

0.03t2.0

0.03t و 2.0

 

فولاد حاکم راست

0

0

0

 

 

 

گردی از سوراخ

1.2

 

کالیپرهای

0.28

0.12

0.14

 

 

مجاور فاصله دو سوراخ در همان گروه

0.5

 

کالیپرهای

+0.20

+0.20

+0.20

 

 

تصادفی فاصله دو سوراخ در همان گروه

1.0

 

کالیپرهای

+0.46

+0.48

+0.44

 

 

 

مجاور دو گروه از سوراخ فاصله

1.0

 

کالیپرهای

+0.40

+0.46

+0.44

 

 

 

تصادفی در دو گروه از حفره فاصله

1.5

/

فولاد شیر اندازه گیری / کالیپرهای

+1.0

+1.0

+1.0

 

 

 

خم جابجایی نقطه

2.0

شیر اندازه گیری فلزی

/

/

/

 

 

ریشه تمیز

تی10

+0.8 -0.4

 

کالیپرهای

/

/

/

 

 

10تی16

+1.2 -0.4

تی16

+2.0 -0.6

نیمه قطر مشخصات تماس خاموش قوس

+2.0 0

 

کالیپرهای

/

/

/

 

 

Bevelling

زاویه باز: A5

لبه کوتاه: ج: 1.0

 

کالیپرهای

/

/

/

 

 

نتیجه

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

 

 

بازرسی

 

مشخصات & صفحه

Project230KV230kV برج بولیوی

Type2HD KH08-01

 

شرح

 

انحراف مجاز

(میلی متر)

 

بازرسی روش

21

22

180

184

229

75*5

75*5

75*5

75*5

75*5

+0.22/+0.12

+0.22/

+0.34

+0.24/

+0.26

+0.28/+0.22

+0.22/+0.24

/

عرض مشخصات / ضخامت

GB / T706

اعلام GB / T706

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

 

ضخامت ورق

GB/T 709

اعلام GB / T 709

 

کالیپرهای

+1.0

+1.0

+2.0

+2.0

+1.0

پوند

طول یا عرض

2.0

 

شیر اندازه گیری فلزی

1.0

1.0

2.0

2.0

1.0

 

مشخصات عمودی

3ب/1003.0

3ب/100 و 3.0

خط كش

0.2

0.5

0.5

0.4

0.2

 

بخش عمودی صلیب

+تی/83.0

+تی/8 و 3.0

 

خط كش

+0.52

/

/

/

/

 

گوشه ای از راه دور برش

1.5

 

کالیپرهای

+0.20

-0.26

-0.24

+0.22

-0.22

 

فاصله ترمینال مشخصات

1.5

 

کالیپرهای

-0.30

+0.32

+0.30

-0.32

-0.28

 

مشخصات استادیوم

1.0

 

کالیپرهای

+0.40

+0.42

+0.48

+0.42

+0.40

 

قطر سوراخ

قطعات سیاه + 0.80

قطعات گالوانیزه + 0.5-0.3

 

کالیپرهای

0.30

0.26

0.22

0.26

0.24

 

تفاوت قطر سوراخ بالا و پایین

0.12 تی

 

کالیپرهای

0

0

0

0

0

 

خط مرکز سوراخ عمودی

0.03t2.0

0.03t و 2.0

 

فولاد حاکم راست

0.06

0.08

0.12

0.10

0.06

 

گردی از سوراخ

1.2

 

کالیپرهای

+0.22

+0.24

+0.22

+0.18

+0.26

مجاور فاصله دو سوراخ در همان گروه

0.5

 

کالیپرهای

+0.42

+0.40

+0.36

+0.38

+0.42

تصادفی فاصله دو سوراخ در همان گروه

1.0

 

کالیپرهای

+0.48

+0.42

+0.52

+0.58

+0.60

 

مجاور دو گروه از سوراخ فاصله

1.0

 

کالیپرهای

+0.5

+1.0

+1.0

+1.0

+1.0

 

تصادفی در دو گروه از حفره فاصله

1.5

/

فولاد شیر اندازه گیری / کالیپرهای

/

/

/

/

/

ریشه تمیز

تی10

+0.8 -0.4

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

10تی16

+1.2 -0.4

تی16

+2.0 -0.6

نیمه قطر مشخصات تماس خاموش قوس

+2.0 0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

Bevelling

زاویه باز: A5

لبه کوتاه: ج: 1.0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

نتیجه

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

بازرسی

 

 

مشخصات & صفحه

Project230KV230kV برج بولیوی

Type2HD KH08-01

 

شرح

 

انحراف مجاز

(میلی متر)

 

بازرسی روش

 

1

18

472

553

73

50*5

50*5

50*5

50*5

45*5

/

عرض مشخصات / ضخامت

GB / T706

اعلام GB / T706

 

کالیپرهای

+0.42/+0.22

+0.26/

+0.24

+0.26/

+0.22

+0.24/+0.26

+0.28/+0.32

 

ضخامت ورق

GB/T 709

اعلام GB / T 709

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

پوند

طول یا عرض

2.0

 

شیر اندازه گیری فلزی

+1.0

-1.0

+1.0

-1.0

-2.0

 

مشخصات عمودی

3ب/1003.0

3ب/100 و 3.0

خط كش

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

 

بخش عمودی صلیب

+تی/83.0

+تی/8 و 3.0

 

خط كش

0.5

0.2

0.4

0.5

0.5

 

گوشه ای از راه دور برش

1.5

 

کالیپرهای

+0.52

+0.48

/

/

+0.60

 

فاصله ترمینال مشخصات

1.5

 

کالیپرهای

-0.24

-0.20

-0.26

-0.20

-0.20

 

مشخصات استادیوم

1.0

 

کالیپرهای

+0.26

+0.24

+0.28

+0.38

+0.32

 

قطر سوراخ

قطعات سیاه + 0.80

قطعات گالوانیزه + 0.5-0.3

 

کالیپرهای

+0.46

+0.44

+0.42

+0.46

+0.42

 

تفاوت قطر سوراخ بالا و پایین

0.12 تی

 

کالیپرهای

0.26

0.24

0.28

0.30

0.30

 

خط مرکز سوراخ عمودی

0.03t2.0

0.03t و 2.0

 

فولاد حاکم راست

0

0

0

0

0

 

گردی از سوراخ

1.2

 

کالیپرهای

0.10

0.10

0.06

0.04

0.12

مجاور فاصله دو سوراخ در همان گروه

0.5

 

کالیپرهای

+0.20

+0.26

+0.24

/

+0.18

تصادفی فاصله دو سوراخ در همان گروه

1.0

 

کالیپرهای

+0.10

+0.26

/

/

+0.16

 

مجاور دو گروه از سوراخ فاصله

1.0

 

کالیپرهای

+0.48

+0.42

+0.50

+0.52

+0.60

 

تصادفی در دو گروه از حفره فاصله

1.5

/

فولاد شیر اندازه گیری / کالیپرهای

+1.0

+1.0

/

/

+1.0

 

خم جابجایی نقطه

2.0

شیر اندازه گیری فلزی

/

/

/

/

/

ریشه تمیز

تی10

+0.8 -0.4

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

10تی16

+1.2 -0.4

تی16

+2.0 -0.6

نیمه قطر مشخصات تماس خاموش قوس

+2.0 0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

Bevelling

زاویه باز: A5

لبه کوتاه: ج: 1.0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

نتیجه

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

بازرسی

 

 

 

مشخصات & صفحه

Project230KV230kV برج بولیوی

Type2HD KH08-01

 

شرح

 

انحراف مجاز

(میلی متر)

 

بازرسی روش

 

151

243

475

25

92

45*5

45*5

45*5

45*3

45*3

/

عرض مشخصات / ضخامت

GB / T706

اعلام GB / T706

 

کالیپرهای

+0.32/+0.44

+0.28/

+0.28

+0.36/

+0.24

+0.28/+0.52

+0.48/ +0.46

 

ضخامت ورق

GB/T 709

اعلام GB / T 709

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

پوند

طول یا عرض

2.0

 

شیر اندازه گیری فلزی

+1.0

+2.0

+1.0

+1.0

+1.0

 

مشخصات عمودی

3ب/1003.0

3ب/100 و 3.0

خط كش

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

 

بخش عمودی صلیب

+تی/83.0

+تی/8 و 3.0

 

خط كش

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

 

گوشه ای از راه دور برش

1.5

 

کالیپرهای

/

+0.42

/

+0.46

+0.44

 

فاصله ترمینال مشخصات

1.5

 

کالیپرهای

+0.28

+0.22

+0.20

+0.26

+0.24

 

مشخصات استادیوم

1.0

 

کالیپرهای

+0.28

-0.26

+0.22

+0.20

+0.24

 

قطر سوراخ

قطعات سیاه + 0.80

قطعات گالوانیزه + 0.5-0.3

 

کالیپرهای

+0.46

+0.42

+0.40

+0.42

+0.46

 

تفاوت قطر سوراخ بالا و پایین

0.12 تی

 

کالیپرهای

0.26

0.36

0.28

0.32

0.36

 

خط مرکز سوراخ عمودی

0.03t2.0

0.03t و 2.0

 

فولاد حاکم راست

0

0

0

0

0

 

گردی از سوراخ

1.2

 

کالیپرهای

0.10

0.10

0.12

0.12

0.14

مجاور فاصله دو سوراخ در همان گروه

0.5

 

کالیپرهای

/

+0.20

/

+0.18

/

تصادفی فاصله دو سوراخ در همان گروه

1.0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

 

مجاور دو گروه از سوراخ فاصله

1.0

 

کالیپرهای

+0.52

+0.50

+0.50

+0.48

+0.50

 

تصادفی در دو گروه از حفره فاصله

1.5

/

فولاد شیر اندازه گیری / کالیپرهای

/

/

/

/

/

 

خم جابجایی نقطه

2.0

شیر اندازه گیری فلزی

/

/

/

/

/

ریشه تمیز

تی10

+0.8 -0.4

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

10تی16

+1.2 -0.4

تی16

+2.0 -0.6

نیمه قطر مشخصات تماس خاموش قوس

+2.0 0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

Bevelling

زاویه باز: A5

لبه کوتاه: ج: 1.0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

نتیجه

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

بازرسی

 

 

مشخصات & صفحه

پروژه 230KV برج بولیوی

Type2HD

 

شرح

 

انحراف مجاز

(میلی متر)

 

بازرسی روش

 

101

107

145

150

191

45*3

45*3

45*3

45*3

45*3

/

عرض مشخصات / ضخامت

GB / T706

اعلام GB / T706

 

کالیپرهای

+0.46/+0.26

+0.34/+0.12

+0.28/-0.24

+0.38/-0.32

+0.22/-0.32

 

ضخامت ورق

GB/T 709

اعلام GB / T 709

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

پوند

طول یا عرض

2.0

 

شیر اندازه گیری فلزی

+1.0

+1.5

+1.5

+1.0

-1.0

 

مشخصات عمودی

3ب/1003.0

3ب/100 و 3.0

خط كش

1.0

0.5

1.5

1.0

1.0

 

بخش عمودی صلیب

+تی/83.0

+تی/8 و 3.0

 

خط كش

+1.0

+1.0

+0.5

+0.5

+1.0

 

گوشه ای از راه دور برش

1.5

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

 

فاصله ترمینال مشخصات

1.5

 

کالیپرهای

+0.42

+0.64

+0.38

+1.32

+0.24

 

مشخصات استادیوم

1.0

 

کالیپرهای

-0.52

-0.66

+0.42

+0.28

-0.22

 

قطر سوراخ

قطعات سیاه + 0.80

قطعات گالوانیزه + 0.5-0.3

 

کالیپرهای

+0.46

+0.36

+0.24

+0.32

+0.26

 

تفاوت قطر سوراخ بالا و پایین

0.12 تی

 

کالیپرهای

0.26

0.28

0.14

0.32

0.16

 

خط مرکز سوراخ عمودی

0.03t2.0

0.03t و 2.0

 

فولاد حاکم راست

0

0

0

0

0

 

گردی از سوراخ

1.2

 

کالیپرهای

0.28

0.14

0.16

0.26

0.22

مجاور فاصله دو سوراخ در همان گروه

0.5

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

تصادفی فاصله دو سوراخ در همان گروه

1.0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

 

مجاور دو گروه از سوراخ فاصله

1.0

 

کالیپرهای

+0.42

+0.58

-0.32

-0.50

+0.32

 

تصادفی در دو گروه از حفره فاصله

1.5

/

فولاد شیر اندازه گیری / کالیپرهای

/

/

/

/

/

 

خم جابجایی نقطه

2.0

شیر اندازه گیری فلزی

/

/

/

/

/

ریشه تمیز

تی 10

+0.8 -0.4

/

/

/

/

/

 

10تی16

+1.2 -0.4

تی16

+2.0 -0.6

نیمه قطر مشخصات تماس خاموش قوس

+2.0 0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

Bevelling

زاویه باز: A5

لبه کوتاه: ج: 1.0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

نتیجه

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

بازرسی

 

 

 

 

مشخصات & صفحه

Project230KV230kV برج بولیوی

Type2HD KH08-01

 

شرح

 

انحراف مجاز

(میلی متر)

 

بازرسی روش

 

94

98

103

104

235

45*3

45*3

45*3

45*3

45*3

/

عرض مشخصات / ضخامت

GB / T706

اعلام GB / T706

 

کالیپرهای

+0.36/+0.32

+0.38/

+0.26

+0.36/

+0.26

+0.26/+0.24

+0.28/+0.24

 

ضخامت ورق

GB/T 709

اعلام GB / T 709

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

پوند

طول یا عرض

2.0

 

شیر اندازه گیری فلزی

-1.5

+1.0

+1.0

-1.5

-0.5

 

مشخصات عمودی

3ب/1003.0

3ب/100 و 3.0

خط كش

1.0

1.0

1.0

0.5

0.5

 

بخش عمودی صلیب

+تی/83.0

+تی/8 و 3.0

 

خط كش

0

+0.5

+0.5

+0.5

+0.5

 

گوشه ای از راه دور برش

1.5

 

کالیپرهای

+0.56

/

/

+0.48

/

 

فاصله ترمینال مشخصات

1.5

 

کالیپرهای

+0.86

+0.56

+0.48

+1.04

+0.54

 

مشخصات استادیوم

1.0

 

کالیپرهای

-0.58

-0.62

+0.46

+0.26

-0.44

 

قطر سوراخ

قطعات سیاه + 0.80

قطعات گالوانیزه + 0.5-0.3

 

کالیپرهای

+0.28

+0.36

+0.34

+0.28

+0.18

 

تفاوت قطر سوراخ بالا و پایین

0.12 تی

 

کالیپرهای

0.22

0.22

0.12

0.22

0.14

 

خط مرکز سوراخ عمودی

0.03t2.0

0.03t و 2.0

 

فولاد حاکم راست

0

0

0

0

0

 

گردی از سوراخ

1.2

 

کالیپرهای

0.32

0.28

0.28

0.22

0.24

مجاور فاصله دو سوراخ در همان گروه

0.5

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

تصادفی فاصله دو سوراخ در همان گروه

1.0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

 

مجاور دو گروه از سوراخ فاصله

1.0

 

کالیپرهای

+0.22

+0.42

+0.42

+0.32

+0.52

 

تصادفی در دو گروه از حفره فاصله

1.5

/

فولاد شیر اندازه گیری / کالیپرهای

/

/

/

/

/

 

خم جابجایی نقطه

2.0

شیر اندازه گیری فلزی

/

/

/

/

/

ریشه تمیز

تی 10

+0.8 -0.4

/

/

/

/

/

 

10تی16

+1.2 -0.4

تی16

+2.0 -0.6

نیمه قطر مشخصات تماس خاموش قوس

+2.0 0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

Bevelling

زاویه باز: A5

لبه کوتاه: ج: 1.0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

نتیجه

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

بازرسی

 

 

 

 

 

مشخصات & صفحه

Project230KV230kV برج بولیوی

Type2HD KH08-01

 

شرح

 

انحراف مجاز

(میلی متر)

 

بازرسی روش

 

266

295

303

456

461

45*3

45*3

45*3

45*3

45*3

/

عرض مشخصات / ضخامت

GB / T706

اعلام GB / T706

 

کالیپرهای

+0.36/+0.34

+0.24/

+0.34

+0.44

+0.24

+0.26/+0.28

+0.42/+0.24

 

ضخامت ورق

GB/T 709

اعلام GB / T 709

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

پوند

طول یا عرض

2.0

 

شیر اندازه گیری فلزی

+1.0

+1.5

+0.5

-1.0

-1.0

 

مشخصات عمودی

3ب/1003.0

3ب/100 و 3.0

خط كش

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

 

بخش عمودی صلیب

+تی/83.0

+تی/8 و 3.0

 

خط كش

+0.5

+0.5

+0.5

+0.5

+0.5

 

گوشه ای از راه دور برش

1.5

 

کالیپرهای

+0.46

/

/

/

/

 

فاصله ترمینال مشخصات

1.5

 

کالیپرهای

-0.22

+0.18

-0.32

-0.24

-0.18

 

مشخصات استادیوم

1.0

 

کالیپرهای

+0.32

+0.36

-0.34

-0.34

-0.34

 

قطر سوراخ

قطعات سیاه + 0.80

قطعات گالوانیزه + 0.5-0.3

 

کالیپرهای

+0.22

+0.32

+0.16

+0.18

+0.24

 

تفاوت قطر سوراخ بالا و پایین

0.12 تی

 

کالیپرهای

0.12

0.24

0.24

0.22

0.32

 

خط مرکز سوراخ عمودی

0.03t2.0

0.03t و 2.0

 

فولاد حاکم راست

0

0

0

0

0

 

گردی از سوراخ

1.2

 

کالیپرهای

0.18

0.16

0.32

0.16

0.20

مجاور فاصله دو سوراخ در همان گروه

0.5

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

تصادفی فاصله دو سوراخ در همان گروه

1.0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

 

مجاور دو گروه از سوراخ فاصله

1.0

 

کالیپرهای

+0.46

+0.42

+0.26

+0.42

+0.32

 

تصادفی در دو گروه از حفره فاصله

1.5

/

فولاد شیر اندازه گیری / کالیپرهای

/

/

/

/

/

 

خم جابجایی نقطه

2.0

شیر اندازه گیری فلزی

/

/

/

/

/

ریشه تمیز

تی 10

+0.8 -0.4

/

/

/

/

/

 

10تی16

+1.2 -0.4

تی16

+2.0 -0.6

نیمه قطر مشخصات تماس خاموش قوس

+2.0 0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

Bevelling

زاویه باز: A5

لبه کوتاه: ج: 1.0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

نتیجه

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

بازرسی

 

 

 

مشخصات & صفحه

Project230KV230kV برج بولیوی

Type2HD KH08-01

 

شرح

 

انحراف مجاز

(میلی متر)

 

بازرسی روش

 

474

464

 

 

 

45*3

45*3

 

 

 

/

عرض مشخصات / ضخامت

GB / T706

اعلام GB / T706

 

کالیپرهای

+0.34/+0.16

+0.32/+0.44

 

 

 

 

ضخامت ورق

GB/T 709

اعلام GB / T 709

 

کالیپرهای

/

/

 

 

 

پوند

طول یا عرض

2.0

 

شیر اندازه گیری فلزی

+1.5

+1.0

 

 

 

 

مشخصات عمودی

3ب/1003.0

3ب/100 و 3.0

خط كش

0.5

0.5

 

 

 

 

بخش عمودی صلیب

+تی/83.0

+تی/8 و 3.0

 

خط كش

+0.5

+0.5

 

 

 

 

گوشه ای از راه دور برش

1.5

 

کالیپرهای

+0.28

+0.44

 

 

 

 

فاصله ترمینال مشخصات

1.5

 

کالیپرهای

+0.44

+0.42

 

 

 

 

مشخصات استادیوم

1.0

 

کالیپرهای

-0.46

-0.32

 

 

 

 

قطر سوراخ

قطعات سیاه + 0.80

قطعات گالوانیزه + 0.5-0.3

 

کالیپرهای

+0.48

+0.42

 

 

 

 

تفاوت قطر سوراخ بالا و پایین

0.12 تی

 

کالیپرهای

0.14

0.20

 

 

 

 

خط مرکز سوراخ عمودی

0.03t2.0

0.03t و 2.0

 

فولاد حاکم راست

0

0

 

 

 

 

گردی از سوراخ

1.2

 

کالیپرهای

0.14

0.26

 

 

 

مجاور فاصله دو سوراخ در همان گروه

0.5

 

کالیپرهای

/

/

 

 

 

تصادفی فاصله دو سوراخ در همان گروه

1.0

 

کالیپرهای

/

/

 

 

 

 

مجاور دو گروه از سوراخ فاصله

1.0

 

کالیپرهای

+0.22

-0.42

 

 

 

 

تصادفی در دو گروه از حفره فاصله

1.5

/

فولاد شیر اندازه گیری / کالیپرهای

/

/

 

 

 

 

خم جابجایی نقطه

2.0

شیر اندازه گیری فلزی

/

/

 

 

 

ریشه تمیز

تی 10

+0.8 -0.4

/

/

/

 

 

 

10تی16

+1.2 -0.4

تی16

+2.0 -0.6

نیمه قطر مشخصات تماس خاموش قوس

+2.0 0

 

کالیپرهای

/

/

 

 

 

Bevelling

زاویه باز: A5

لبه کوتاه: ج: 1.0

 

کالیپرهای

/

/

 

 

 

نتیجه

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

بازرسی

 

 

 

مشخصات & صفحه

Project230KV230kV برج بولیوی

InspectType2HD KH08-01

 

شرح

 

انحراف مجاز

(میلی متر)

 

بازرسی روش

 

43

110

118

159

197

-16

-16

-16

-14

-14

/

عرض مشخصات / ضخامت

GB / T706

اعلام GB / T706

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

 

ضخامت ورق

GB/T 709

اعلام GB / T 709

 

کالیپرهای

-0.24

-0.26

-0.32

-0.18

-0.22

پوند

طول یا عرض

2.0

 

شیر اندازه گیری فلزی

+2.0

+1.0

+2.0

+1.0

+1.0

 

مشخصات عمودی

3ب/1003.0

3ب/100 و 3.0

خط كش

/

/

/

/

/

 

بخش عمودی صلیب

+تی/83.0

+تی/8 و 3.0

 

خط كش

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

 

گوشه ای از راه دور برش

1.5

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

 

فاصله ترمینال مشخصات

1.5

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

 

مشخصات استادیوم

1.0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

 

قطر سوراخ

قطعات سیاه + 0.80

قطعات گالوانیزه + 0.5-0.3

 

کالیپرهای

+0.48

+0.42

+0.42

+0.40

+0.40

 

تفاوت قطر سوراخ بالا و پایین

0.12 تی

 

کالیپرهای

0.20

0.12

0.16

0.16

0.12

 

خط مرکز سوراخ عمودی

0.03t2.0

0.03t و 2.0

 

فولاد حاکم راست

0

0

0

0

0

 

گردی از سوراخ

1.2

 

کالیپرهای

0.20

0.10

0.10

0.14

0.10

مجاور فاصله دو سوراخ در همان گروه

0.5

 

کالیپرهای

+0.18

+0.20

+0.18

+0.18

+0.22

تصادفی فاصله دو سوراخ در همان گروه

1.0

 

کالیپرهای

+0.36

+0.42

+0.36

+0.36

+0.44

 

مجاور دو گروه از سوراخ فاصله

1.0

 

کالیپرهای

+0.46

+0.44

+0.48

+0.40

+0.42

 

تصادفی در دو گروه از حفره فاصله

1.5

/

فولاد شیر اندازه گیری / کالیپرهای

+0.52

+0.42

+0.58

+0.54

+0.54

 

خم جابجایی نقطه

2.0

شیر اندازه گیری فلزی

2.0

1.0

2.0

1.0

0.5

ریشه تمیز

تی10

+0.8 -0.4

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

10تی16

+1.2 -0.4

تی16

+2.0 -0.6

نیمه قطر مشخصات تماس خاموش قوس

+2.0 0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

Bevelling

زاویه باز: A5

لبه کوتاه: ج: 1.0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

نتیجه

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

بازرسی

 

مشخصات & صفحه

Project230KV230kV برج بولیوی

Type2HD KH08-01

 

شرح

 

انحراف مجاز

(میلی متر)

 

بازرسی روش

 

35

158

33

119

41

-10

-10

-6

-6

-6

/

عرض مشخصات / ضخامت

GB / T706

اعلام GB / T706

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

 

ضخامت ورق

GB/T 709

اعلام GB / T 709

 

کالیپرهای

+0.26

+0.24

+0.22

-0.18

+0.24

پوند

طول یا عرض

2.0

 

شیر اندازه گیری فلزی

+1.0

+1.0

+2.0

+1.0

+2.0

 

مشخصات عمودی

3ب/1003.0

3ب/100 و 3.0

خط كش

/

/

/

/

/

 

بخش عمودی صلیب

+تی/83.0

+تی/8 و 3.0

 

خط كش

0.5

0

0.5

0.5

0

 

گوشه ای از راه دور برش

1.5

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

 

فاصله ترمینال مشخصات

1.5

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

 

مشخصات استادیوم

1.0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

 

قطر سوراخ

قطعات سیاه + 0.80

قطعات گالوانیزه + 0.5-0.3

 

کالیپرهای

+0.40

+0.42

+0.42

+0.40

+0.44

 

تفاوت قطر سوراخ بالا و پایین

0.12 تی

 

کالیپرهای

0.26

0.16

0.12

0.20

0.10

 

خط مرکز سوراخ عمودی

0.03t2.0

0.03t و 2.0

 

فولاد حاکم راست

0

0

0

0

0

 

گردی از سوراخ

1.2

 

کالیپرهای

0.06

0.10

0.08

0.06

0.12

مجاور فاصله دو سوراخ در همان گروه

0.5

 

کالیپرهای

+0.18

+0.24

+0.20

+0.24

+0.20

تصادفی فاصله دو سوراخ در همان گروه

1.0

 

کالیپرهای

+0.36

+0.40

+0.44

/

/

 

مجاور دو گروه از سوراخ فاصله

1.0

 

کالیپرهای

+0.42

+0.48

+0.46

+0.40

/

 

تصادفی در دو گروه از حفره فاصله

1.5

/

فولاد شیر اندازه گیری / کالیپرهای

+0.52

+0.52

+0.54

/

/

 

خم جابجایی نقطه

2.0

شیر اندازه گیری فلزی

1.5

/

1.0

1.0

2.0

ریشه تمیز

تی10

+0.8 -0.4

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

10تی16

+1.2 -0.4

تی16

+2.0 -0.6

نیمه قطر مشخصات تماس خاموش قوس

+2.0 0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

Bevelling

زاویه باز: A5

لبه کوتاه: ج: 1.0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

نتیجه

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

بازرسی

 

 

مشخصات & صفحه

Project230KV230kV برج بولیوی

Type2HD KH08-01

 

شرح

 

انحراف مجاز

(میلی متر)

 

بازرسی روش

 

121

305

34

 

 

-6

-6

-5

/

/

/

عرض مشخصات / ضخامت

GB / T706

اعلام GB / T706

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

 

ضخامت ورق

GB/T 709

اعلام GB / T 709

 

کالیپرهای

+0.28

+0.24

-0.42

/

/

پوند

طول یا عرض

2.0

 

شیر اندازه گیری فلزی

+1.0

+2.0

+1.0

/

/

 

مشخصات عمودی

3ب/1003.0

3ب/100 و 3.0

خط كش

/

/

/

/

/

 

بخش عمودی صلیب

+تی/83.0

+تی/8 و 3.0

 

خط كش

0.5

0.5

0

/

/

 

گوشه ای از راه دور برش

1.5

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

 

فاصله ترمینال مشخصات

1.5

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

 

مشخصات استادیوم

1.0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

 

قطر سوراخ

قطعات سیاه + 0.80

قطعات گالوانیزه + 0.5-0.3

 

کالیپرهای

+0.42

+0.48

+0.40

/

/

 

تفاوت قطر سوراخ بالا و پایین

0.12 تی

 

کالیپرهای

0.16

0.10

0.12

/

/

 

خط مرکز سوراخ عمودی

0.03t2.0

0.03t و 2.0

 

فولاد حاکم راست

0

0

0

/

/

 

گردی از سوراخ

1.2

 

کالیپرهای

0.18

0

0.12

/

/

مجاور فاصله دو سوراخ در همان گروه

0.5

 

کالیپرهای

+0.20

+0.20

+0.22

/

/

تصادفی فاصله دو سوراخ در همان گروه

1.0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

 

مجاور دو گروه از سوراخ فاصله

1.0

 

کالیپرهای

+0.36

+0.46

+0.42

/

/

 

تصادفی در دو گروه از حفره فاصله

1.5

/

فولاد شیر اندازه گیری / کالیپرهای

/

/

/

/

/

 

خم جابجایی نقطه

2.0

شیر اندازه گیری فلزی

/

/

/

/

/

ریشه تمیز

تی10

+0.8 -0.4

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

10تی16

+1.2 -0.4

تی16

+2.0 -0.6

نیمه قطر مشخصات تماس خاموش قوس

+2.0 0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

Bevelling

زاویه باز: A5

لبه کوتاه: ج: 1.0

 

کالیپرهای

/

/

/

/

/

نتیجه

واجد شرایط

واجد شرایط

واجد شرایط

/

/

بازرسی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *