Hội nghị trù bị Liên minh Trung Quốc riêng Cầu Tháp nghiệp