Jielian specializing in the production of communications towers, tháp điện, phát sóng và truyền hình tháp, tháp truyền thông di chuyển, đơn cực, tháp guyed, tháp đào tạo lửa, tháp trang trí,vv.


Tháp Truyền thông

tháp liên lạc hình ống,tháp truyền thông thiên thần,tháp cực,tháp đài,tháp truyền hình phát sóngngụy trang Tháp

Tháp cây thông, tháp ngụy trang,Tháp cây bạch quảGuyed Tháp

Guyed truyền Tháp,tháp thép cột viễn thông dây guyed,tháp GuyedĐiện Đường dây truyền Tháp

Tháp lưới,tháp đường dây truyền tải điện angel,cột điện truyền tải điện,vv.

Truyền tải điện Dòng điện cực thép

Tháp đường dây truyền tải điện Angel