Guyed Tháp

VỀ CHÚNG TÔI 2, 2018

so sánh Tự Hỗ trợ Tháp để Guyed Mast Tháp

Towers Guyed có trọng lượng nhẹ đến nặng tháp được hỗ trợ bởi dây chàng và được thiết kế với khả năng mang ánh sáng để tải anten nặng. Tháp […]
tháng 2 2, 2018

Guyed truyền Tháp

tháp Guyed có một diện mạo mới,và đặc trưng của nó lớn nhất là củng cố bằng dây thép chàng. Tháp […]
tháng Giêng 31, 2018

tháp thép cột viễn thông dây guyed

Towers Guyed có trọng lượng nhẹ đến nặng tháp được hỗ trợ bởi dây chàng và được thiết kế với khả năng mang ánh sáng để tải anten nặng. Tháp […]
tháng Giêng 22, 2018

tháp Guyed

tháp Guyed cũng tên là tháp Mast, cơ thể chính là một cực, Tháp […]