mạ kẽm

VỀ CHÚNG TÔI 26, 2018

Yêu cầu mạ kẽm , 230 tháp dòng truyền kV, phần hai

Đường dây truyền tải Các yêu cầu về Mạ kẽm của Tháp thép Ngoại trừ những trường hợp có quy định ngược lại, tất cả sắt và thép được sử dụng trong việc xây dựng các Công trình Hợp đồng sẽ được […]