Yêu cầu mạ kẽm , 230 tháp dòng truyền kV, phần hai