ความต้องการของกัลวาไน , 230 kV หอสายส่ง, ส่วนที่สอง