132tháp truyền tải điện kV – Khả năng tải và chiều dài nhịp được xác định như thế nào