Towers tự Hỗ trợ

tháng Giêng 22, 2018

Towers tự Hỗ trợ

Tự hỗ trợ tháp được sử dụng cho các trạm cơ sở đài phát thanh, nhà máy phát thanh và truyền. Các cấu trúc hỗ trợ thường có một phần hình vuông làm bằng mở (L hoặc C-hình) thép thiết diện dùng, […]