opgw

VỀ CHÚNG TÔI 31, 2018

Các loại Đường dây truyền Towers và Cấu hình – đã qua sử dụng OPGW thẳng

B1.5.6 Types of Towers a) cấu trúc tháp phải của lưới khung loại thép tự hỗ trợ với cơ sở vuông. Đề cương chung của tháp, các […]