Thiết kế tháp thép

VỀ CHÚNG TÔI 31, 2018

400KV lưới thép Tháp Yêu cầu thiết kế và thiết kế kéo dài cho Locations Hỗ trợ ,thép điện Đường dây truyền

B1.5.1 Yêu cầu thiết kế Đơn vị ứng suất trong các bộ phận và kết nối để tính toán thiết kế kết cấu, dựa trên tải thiết kế và thiết kế cân bằng tải (đứt dây […]