Sâu sự hiểu biết về vai trò cơ bản và quan trọng của ngành công nghiệp thông tin và truyền thông trong nền kinh tế quốc gia