تجزیه و تحلیل مهار دکل مشبک فولادی تحت بار زیست محیطی