برج های ارتباطی شما نمی توانید آن را ببینید – برج مبدل به عنوان درختان