مقایسه سیستم مهاربندی های مختلف برای برج سازه های فلزی شبکه خود حمایت