طراحی زاویه / تنش نوع دو برج مدار برای 110KV خط انتقال