Thiết kế của Angle / Căng thẳng Loại đúp Circuit Tháp cho 110KV Đường dây truyền