400KV شبکه فولاد برج طراحی مورد نیاز و طراحی دهانه برای مکان های پشتیبانی ,فولاد برق خط انتقال

دکل های خطوط انتقال
نوع انتقال برج خط و تنظیمات – OPGW راست استفاده
مارس 31, 2018
برج‌های انتقال برق خودپشتیبانی Valmont
خود حمایت مشبک فولادی برج کالیبراسیون از برج کاربران & فاصله هادی و گواهی عدم سوء پیشینه
آوریل 1, 2018

400KV شبکه فولاد برج طراحی مورد نیاز و طراحی دهانه برای مکان های پشتیبانی ,فولاد برق خط انتقال

برج های خط برق - طراحی برج های انتقال قدرت

B1.5.1 الزامات طراحی

واحد تنش در اعضاء و اتصالات برای محاسبه طراحی سازه, بر اساس بارگذاری طراحی و طراحی بارگذاری نامتعادل (شرایط سیم شکسته) ضرب در فاکتور ایمنی نشان داد این نامه باید تنش تسلیم تجاوز نمی مطابق با استاندارد DIN و یا BS. اتصالات باید برای نیروهای عضو همان توجه به استانداردهای ذکر شده در بالا طراحی شده و. برج باید با ظرفیت بیش از حد طراحی شده (ضریب اطمینان) برای بارگذاری طراحی نامتعادل مندرج در این مشخصات. هیچ آسیب و یا تحریف دائم هر یک از اعضای, پیچ و مهره, ارتباطات و اتصالات و یا ازدیاد طول سوراخ پیچ باید برای این شرایط طراحی مجاز.

 

 1. a) شرایط دمای محیط برای حداکثر تنش کارگر و وبال گردن هستند:

 

 1. دمای 0ºC با بارهای باد
 2. حداکثر درجه حرارت از 75ºC در هوا هنوز.

 

 1. فشار باد اساسی در ساختار باید به عنوان گرفته شده 86 کیلوگرم / متر2. بار باد عامل بر روی برج باید مطابق با استاندارد IEC محاسبه 60826.- معیارهای طراحی خطوط انتقال هوایی.
 2. ج) فشار باد اساسی بر روی هادی ها و سیم زمین می شود 52 کیلوگرم / متر مربع و بار باد در یک عایق واحد خواهد بود 60 کیلوگرم / متر مربع. بار باد عامل بر روی هادی ها باید مطابق با استاندارد IEC محاسبه 60826 - معیارهای طراحی خطوط انتقال هوایی.
 3. دهانه طراحی باید به عنوان برای نوع مناسب از برج مشخص. وزن رشته عایق نیز باید در نظر گرفته شود. حداکثر تنش طولی در نظر گرفته شود که توسط حداکثر طول مجاز مجاور به حداقل طول مجاز بودن باعث.
 4. برج باید طراحی شوند که از, در دمای 0ºC, بارگذاری باد گفت در ساختارها و بار باد بر روی هادی ها, سیم زمین و عایق رشته, کاربردی عادی و در 45ºto ساختارها و دهانه.
 5. بارهای طولی باید برای سیم زمین و هادی تعلیق و برج تنش گردد. مشاهده B1.5.13.2
 6. تمام برج تعلیق مدار دو باید طراحی شوند که از, تحت شرایط نامطلوب ترین, واژگون شدن و پیچش لحظات ناشی از استراحت یک هادی فاز و یا یک سیم زمین.

تمام برج تنش مدار دو زاویه متوسط ​​باید طراحی شوند که از, تحت شرایط نامطلوب ترین, واژگون شدن و پیچش لحظات ناشی از شکسته شدن هر دو هادی فاز در همان سمت و در همان دهانه, و یا هر هادی یک فاز و یک سیم زمین در همان سمت و در همان دهانه.

 

تمام برج تنش مدار دو زاویه بزرگ باید طراحی شوند که از, تحت شرایط نامطلوب ترین, واژگون شدن و پیچش لحظات ناشی از شکست هر سه هادی فاز در همان سمت و در همان دهانه, و یا هر دو هادی فاز و یک زمین سیم در همان سمت و در همان دهانه.

 

حداکثر تنش کار در 0ºC و بار باد برای هادی, سیم زمین, رشته عایق و سازه باید برای این شرایط بار گرفته. تنش با توجه به هادی خط شکسته(بازدید کنندگان) در تعلیق برج ممکن است به کاهش 70% حداکثر تنش به اجازه می دهد برای چرخش از رشته ها عایق. بارگذاری یخ باید در نظر گرفته شود.

 

حداکثر تنش کاری در 0ºC با بار باد می باشد:

 

هادی: 40% از UTS

سیم ارت هسته فیبر نوری: 40% از UTS

 

تمام برج باید برای شرایط آبشار طراحی شده. همه سیم ها در نظر گرفته شود در یک دهانه در تنش های روزمره از شکسته 20% UTS در هوای ساکن در دمای 25 درجه سانتیگراد.

 1. عرضی و عمودی بارهای در هادی ها و سیم زمین حمایت باید با توجه به طول دهانه مشخص محاسبه می شود, وزن و باد. اثرات عمودی, بارهای عرضی و طولی باید به عنوان اقدام به طور همزمان در نظر گرفته و باید به یک دیگر عادی اعمال می شود.
 2. تمام برج ها و قطعات مربوط به آنها باید قادر به مقاومت در برابر هر ترکیبی از طراحی بارهای پایه ضرب یک عامل از امنیت می شود 2 (در شرایط عادی) و از 1.25 (در شرایط سیم شکسته).
 3. ظرفیت تمام اعضاء و اتصالات باید با استفاده از تنش مجاز مطرح شده توسط پیمانکار مجموعه مشخص و تایید شده توسط مهندس.
 4. تمام اعضای تنش باید بر اساس حداقل سطح خالص مقطعی طراحی شده.
 5. همه اعضای فشاری باید بر اساس مساحت ناخالص مقطعی طراحی شده. کاربران به درستی متناسب برای جلوگیری از کمانش موضعی در بارهای کمتر از ظرفیت ستون حمل.
 6. اعضای برج که مرد می تواند ایستادن (تعریف به عنوان تا 30 درجه سانتی از افقی) باید در هر نقطه از عضو قادر به تحمل بار نقطه در نهایی را در 1.5kN شود.
 7. بار بر روی سازه های بن بست هستند که ناشی از این فرض که همه هادی و سیم سپر مرده به پایان رسید تنها در یک طرف از ساختار در حداکثر تنش ها با حداکثر زاویه انحراف هستند. خطوط از برج باید مطابق با نقاشی موجود در مشخصات.
 8. تمام برج باید طوری طراحی شود برای حمل هادی خط با مجموعه عایق مرتبط, هسته فیبر نوری بالای سر و گالوانیزه سیم سپر فولادی و اتصالات تحت شرایط و در عوامل ایمنی مشخص. هادی باید مرتب به عنوان در نقاشی نشان داده شده است. هادی رشته روش باید فراهم شود بیان دنباله ای از نصب هادی, و حداکثر تنش.

B1.5.2 طراحی برای مکان های پشتیبانی

انواع برج های مختلف نشان داد در مشخصات / برنامه ها باید برای بیسیک طراحی شده, باد و وزن دهانه به عنوان ذیل نشان داد. برج ها باید به نقاشی های مشخصات به گونه ای که دهانه زیر بیش نیست مجموعه:

 

400 کیلو ولت دهانه عمومی: 450 متر

تعلیق

نوع برج

A

تنش

نوع برج

B

تنش

نوع برج

C

پایانه

نوع برج

CS

زاویه انحراف (درجه)

0º-2º

0º-30º

0º-60º

0º-60º

حداکثر. مجموع دهانه مجاور (متر)

1080

1350

1080

800

حداکثر طول تنها (متر)

900

900

900

500

حداکثر طول باد (متر)

540

650

540

400

حداکثر طول وزن (متر)

950

1400

1300

900

حداقل طول وزن (متر)

200

طول وزن بالا بردن (متر)

– 300

-200

-100

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *