برج مشبک فولادی

نوامبر 8, 2018

500 KV شبکه طراحی برج زاویه و آزمون

گیره و پیچ و مهره برای گیره های برج فولادی مشبک, که با پیچ و مهره محکم, باید با سر جدایی طلب و یا کلاه و واشر مناسب ارائه. پیچ ها باید [...]
مارس 31, 2018

400KV شبکه فولاد برج طراحی مورد نیاز و طراحی دهانه برای مکان های پشتیبانی ,فولاد برق خط انتقال

B1.5.1 الزامات طراحی تنش های واحد در اعضا و اتصالات برای محاسبه طراحی سازه, بر اساس بارگذاری طراحی و طراحی بارگذاری نامتعادل (سیم شکسته [...]