برج مخابرات منوپل

ژانویه 19, 2018

برج مخابرات منوپل

برج منوپل یک نوع از برج که متشکل از یک ساقه یا یک قطب لنگر به زمین است. با توجه به مقطع آن, برج مونوپول است [...]