طراحی برج فولادی

مارس 31, 2018

400KV شبکه فولاد برج طراحی مورد نیاز و طراحی دهانه برای مکان های پشتیبانی ,فولاد برق خط انتقال

B1.5.1 الزامات طراحی تنش های واحد در اعضا و اتصالات برای محاسبه طراحی سازه, بر اساس بارگذاری طراحی و طراحی بارگذاری نامتعادل (سیم شکسته [...]