حفاظت

آوریل 17, 2018

خوردگی و حفاظت از انتقال سازه های فلزی برج

چکیده: با بهبود مستمر سطح توسعه اجتماعی و اقتصادی, ساخت شبکه قدرت چین شده است نیز به طور مداوم توسعه یافته و پیشرفته. دکل های انتقال یک [...]