خود حمایت

آوریل 1, 2018

خود حمایت مشبک فولادی برج کالیبراسیون از برج کاربران & فاصله هادی و گواهی عدم سوء پیشینه

B1.5.3 اندازه گیری اعضای برج اندازه طراحی اتصال اعضا و اعضا باید مطابق با آخرین شماره راهنمای طراحی انجام شود. [...]