برج استتار همراه , بیونیک درخت ارتباطات برج سازه های فلزی