Monopole Truyền Tháp Thiết kế và Giải pháp Phân tích