Monopole Thông tin Tower Mã Thiết kế,Loại và Lắp đặt