tác hại của tháp truyền thông để cơ thể con người là gì?