sản xuất truyền thông Thép Tháp – tự Hỗ trợ, 4 chân, thép góc mạ kẽm