sự khác biệt giữa các dòng tháp truyền và dây chuyền tháp phân phối