phần cần thiết của cột buồm Radio và tháp,tháp truyền thông