ระบบส่งกำลังสายตรวจสอบหอเหล็กและการทดสอบ, การบรรจุ,การขนส่ง