การวิเคราะห์และการออกแบบการพิจารณาของหอคอยเหล็ก communiation