tháp thép truyền : hỗ trợ đơn vị của đường dây truyền tải trên không