فولاد برج مراقبت, برج مانیتورینگ را برای آتش سوزی جنگل