برج مواظب آتش, استاندارد ساختار مواظب فولاد برای خدمات جنگل