phân loại của tháp truyền thông, tháp truyền tín hiệu