33kv

tháng tư 7, 2017
Đôi Circuit góc thép điện lưới truyền Towers

Circuit Đường dây truyền Tháp đôi,400kv 132kV 33kv 35kv

Tại sao đường truyền nên sử dụng hai Circuit Tháp? 1. Về mặt lý thuyết: Độc mạch đề cập đến một tải có một mạch cung cấp điện; cực thép hình ống Điện áp […]